-آزمایشگاه

شرکت پتروسازه میهن با داشتن تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و ساخت میدان تست عملیاتی  در راستای تحقق بخشیدن به شعار ملی بسازیم تا بمانیم قدمی دیگر برداشت

خدمات ارائه شده

جزئیات پروژه