بازدید مدیر کل محترم صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت دکتر امیرحسین شیروی