برگزاری سمینار معرفی شیرهای کنترلی صنعتی در سالن جلسات شرکت انتقال گاز ایران