-عملگرها (محرک)

معرفی:

اکچواتورها از اجزای مهم در شیرهای کنترلی می باشند. این اجزا با دریافت فرمان از پوزیشنر، نیروی لازم برای حرکت یا چرخش استم و در نهایت باز یا بسته شدن شیر کنترلی به میزان دلخواه را فراهم می کنند.

فرمان دریافتی از پوزیشنر به صورت هیدرولیکی، پنوماتیکی و یا الکتریکی می باشد. بسته به سایز و فشار کاری، از اکچواتورهای دیافراگمی و یا پیستونی جهت باز و بسته کردن استم استفاده می شود.

اکچواتورهای دیافراگمی عموما تا سایز ۱۶” جهت کنترل حرکت استم استفاده می شوند و برای سایزهای بالاتر از اکچواتورهای پیستونی استفاده می شود.

خدمات ارائه شده

شرکت پتروسازه میهن اکچواتورهای دیافراگمی سری ،۹۸-۹۷، ۶۳-۶۲ را تا سایز ۲۰” تولید می کند. این اکچواتورها نیازمند فشار هوای تا ۱۵۰psi جهت حرکت دادن استم هستند. اکچواتورهای سری ۶۲ و ۹۷ از نوع fail to open و اکچواتورهای سری ۹۸ و ۶۳ از نوع fail to close می باشند. این اکچواتورها قادر به تامین نیرو جهت جبران فشار shutoff تا ۸۰ bar می باشند.

معرفی:

اکچواتورها از اجزای مهم در شیرهای کنترلی می باشند. این اجزا با دریافت فرمان از پوزیشنر، نیروی لازم برای حرکت یا چرخش استم و در نهایت باز یا بسته شدن شیر کنترلی به میزان دلخواه را فراهم می کنند.

فرمان دریافتی از پوزیشنر به صورت هیدرولیکی، پنوماتیکی و یا الکتریکی می باشد. بسته به سایز و فشار کاری، از اکچواتورهای دیافراگمی و یا پیستونی جهت باز و بسته کردن استم استفاده می شود.

اکچواتورهای دیافراگمی عموما تا سایز ۱۶” جهت کنترل حرکت استم استفاده می شوند و برای سایزهای بالاتر از اکچواتورهای پیستونی استفاده می شود.

شرکت پتروسازه میهن اکچواتورهای پیستونی سری ۶۳-۶۲ را تا سایز ۲۰” تولید می کند. این اکچواتورها نیازمند فشار هوای تا ۱۵۰psi جهت حرکت دادن استم هستند. اکچواتورهای سری ۶۲ از نوع fail to open و اکچواتورهای سری ۶۳ از نوع fail to close می باشند.

معرفی:

اکچواتورها از اجزای مهم در شیرهای کنترلی می باشند. این اجزا با دریافت فرمان از پوزیشنر، نیروی لازم برای حرکت یا چرخش استم و در نهایت باز یا بسته شدن شیر کنترلی به میزان دلخواه را فراهم می کنند.

فرمان دریافتی از پوزیشنر به صورت هیدرولیکی، پنوماتیکی و یا الکتریکی می باشد. بسته به سایز و فشار کاری، از اکچواتورهای دیافراگمی و یا پیستونی جهت باز و بسته کردن استم استفاده می شود.

اکچواتورهای دیافراگمی عموما تا سایز ۱۶” جهت کنترل حرکت استم استفاده می شوند و برای سایزهای بالاتر از اکچواتورهای پیستونی استفاده می شود.

شرکت پتروسازه میهن اکچواتورهای دیافراگمی سری ۹۸-۹۷ را تا سایز ۲۰” تولید می کند. این اکچواتورها نیازمند فشار هوای تا ۱۵۰psi جهت حرکت دادن استم هستند. اکچواتورهای سری ۹۷ از نوع fail to open و اکچواتورهای سری ۹۸ از نوع fail to close می باشند. این اکچواتورها قادر به تامین نیرو جهت جبران فشار shutoff تا ۸۰ bar می باشند.

جزئیات پروژه

تمامی مراحل طراحی و ساخت و تست در شرکت دانش بنیان پتروسازه میهن انجام می گیرد