آنالیز نرم افزاری و تست عملیاتی

شرکت دانش ینیان پتروسازه میهن جهت صحت‌سنجی کارآیی، سازندگان می‌بایستی محصولات خود را تحت شرایط فرآیند دینامیکی مورد تست قرار دهند. این تست ها معمولاً در آزمایشگاه های سیالات به کمک Closed Loop Test در شرایط واقعی انجام می‌پذیرد. ولوهای کنترلی با اندازه گیری دقیق متغیرها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این تست کارآیی شیر را برای شرایط تعیین شده برای کاربرد را اثبات می نماید. متغیرهای مؤثر در رفتار شیر، متعدد می‌باشند. همچنین ارتباط بین اجزای مختلف شیرهای کنترلی در رفتار این شیر به صورت یکپارچه، تعیین کننده می‌باشد. سه جز اصلی شامل valve, actuator و positioner جهت دستیابی به رفتار مناسب تحت شرایط دینامیکی می‌باشند.

خدمات ارائه شده

سیستم تست جریان پایه بر اساس آنچه که در شکل زیر نشان داده شده است، شامل قسمت های حداقلی زیر می‌باشد

جزئیات پروژه

شرکت پترو سازه‌ی میهن برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات این تست جهت اطمینان از کارآیی محصولات خود نموده است.