پروژه تعمیرات Control Valve

پروژه تعمیرات Control Valve شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۹۶

 

شرکت پتروسازه میهن