پروژه پوشش دهی به روش HVOLF

پروژه پوشش دهی به روش HVOLF پره موتور هواپیما شرکت مپنا ۱۳۹۶

 

شرکت پتروسازه میهن