پروژه طراحی Segment Valve

پروژه طراحی Segment Valve شرکت پتروشیمی مروارید سال ۱۳۹۷

 

شرکت پتروسازه میهن