پروژه ساخت Control Valve

پروژه ساخت Control Valve  شرکت پتروشیمی پارس فنل ۱۳۹۸

 

شرکت پتروسازه میهن